Thulevej 19c 5210 Odense Nv
Tlf +45 70251801

 

Amerikavej 12, 5672 Broby,
Tlf +45 40263216
www.dansk-biovarme.dk

Havnegade 65, 5000 Odense C,
Tlf +45 66194600 

www.ens-transport.dk

Byvej 25, 4682 Tureby
Tlf +45 50501070

www.comel.dk
Transport & Logistik odense 
www.sde.dk

BMS Danmark

Hedvigslundevej 2, 5000 Odense C
Tlf +45 66132560
www.oae.dk
Holkebjergvej 130, 5250 Odense Sv
Tlf +45 66176659
www.gsv.dk
C.F. Tietgens Boulevard 18, 5220 Odense Sø
Tlf +45 60177627
MAN Odense A/S
Højmevej 19, 5250 Odense Sv
www.man-fyn.dk
Scania Danmark
Krumtappen 2, 5260 Odense S
www.scania.dk
Allerupvej 41, 5672 Broby 
Tlf +45 62632318
www.farmers-byggeservice.dk

P. Christensen
Krumtappen 20, 5260 Odense S
www.pchristensen.dk

Havnegade 68, 5000 Odense C
Tlf +45 76153180
odenseh@sds.dk
Middelfartvej 131, 5200 Odense V
Tlf +45 70259098
www.morfars.dk

Dette kunne være din/jers reklame
køb en reklameplads som denne
+ en banner til klubben
for kun 400 kr

Nordbirkvej 1, 5240 Odense Nø
Tlf. +45 63 13 00 40
www.odensediamantskaering.dk
 


 
Holkebjergvej 31, 5250 Odense Sv
Tlf +45 66170272
www.sanderumsmede.dk
VEDTÆGTER  for RC Model Truck Fyn.
 
 
§ 1
 
Navn og hjemsted.
 
Foreningen ”RC Model Truck  Fyn” er stiftet den 09.05.2010 og har hjemsted i Odense kommune.
 
§ 2
 
Formål.
 
Foreningens formål er at dyrke kammeratlig samvær med andre der har interesse for RC sporten og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne hobby. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.
 
§ 3
 
Medlemskab.
 
Som aktivt medlem kan optages enhver, der er fyldt 5 år.
Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve udøvelsen, men er valgbare til besty­relsen.
Medlemmerne er forpligtet til at overholde for­eningens vedtægter og leve op til foreningens for­målsbestemmelse.
Som fjern medlem har man ret til at deltage i træf og klubdage dog ingen stemmeret på generalforsamlingen.
 
 
§ 4
 
Indmeldelse
 
Indmeldelse kan ske skriftligt på indmeldelses­blanket til foreningens kasserer, eller via hjemmeside tilknyttet klubben. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten under­skrives af forældre eller værge.
 
 
§ 5
 
Udmeldelse.
 
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en kontingent­periode. I forbindelse med udmeldelse skal med­lemmets eventuelle økonomiske mellemværen­der med foreningen afvikles.
 
 
§ 6
 
Kontingent.
 
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalings terminer er 31 januar 20XX, og opkrævningsform fast­sættes af bestyrelsen.
Gældende kontingent offentliggøres på RC Model Truck Fyn’s hjemmeside.  

Familie medlemskab betaler 1 voksen og resten med kr. 200,00 pr. person uanset alder.
Voksen- og ungdoms medlemskab har indflydelse på opbygning af bane, det har fjern-medlemskab IKKE.
Kontingentet er helårs kontingent, indmeldelse indtil 1-7 betales helårs kontingent, efter 1-7 betales ½ kontingent.
                                           
§ 7
 
Restance.
 
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Ved for sent indbetaling opkræves indmeldingsgebyr der fastsættes af generalforsamlingen.
 
§ 8
 
Udelukkelse og eksklusion.
 
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller per­manent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsfor­pligtelser.
I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dags­ordenen som et særligt punkt.
En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af for­eningens vedtægt.
 
  
§ 9 Ordinær generalforsamling.
 
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalfor­samling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned.
Indkaldelse med angivelse af dagsorden og ind­komne forslag skal finde sted med fire ugers var­sel ved opslag på klubbens hjemmeside samt personlig indkaldt via E-mail.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsam­lingens afholdelse. Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
Adgang til generalforsamlingen har alle forenin­gens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
Stemmeret har alle aktive medlemmer som ikke er i kontingentrestance, og har været aktivt medlem i mindst 2 måneder, (passive medlemmer har ikke stemmeret.)
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Stemmeretten for medlemmer i alderen fra 5 – 14 år overdrages til medlemmets forældre.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
 
 § 10
 
Dagsorden.
 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
5) Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år.
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af til bestyrelsen
På lige år vælger generalforsamlingen først formand og derefter sekretær, efterfølgende  vælges de 3 menige bestyrelsesmedlemmer samlet.
På ulige år vælger generalforsamlingen først næstformand og derefter kasserer, og efterfølgende  vælges de 3 menige bestyrelsesmedlemmer samlet.

8) Valg af to suppleanter til bestyrelsen for 1 år ad gangen.
9) Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år ad gangen.
10) Eventuelt
  
 
§ 11
 
Generalforsamlingens ledelse.
 
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om for­eningens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 17 og 18.
Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten og formanden.
 
§ 12
 
Ekstraordinær generalforsamling.
 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberet­tigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.
Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 
§ 13
 
Bestyrelsen.
 
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Besty­relsen kan nedsætte nødvendige udvalg til vare­tagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.
Over bestyrel­sens forhandlinger føres en protokol.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlin­ger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.
Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasser og sekretær, samt 3 menige bestyrelsesmedlem­mer.
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 14 år og har stemmeret, jf. § 9.

I tilfælde af at valgte suppleant indtræder i bestyrelsen , konstituerer bestyrelsen sig selv.
Medlemmer af bestyrelsen er ved indtrædelse, forpligtet til at indhente ” Børneattest” samt underskrive foreningens ” Politik vedrørende udtalelser”.

 
§ 14
 
Regnskab.
 
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Besty­relsen skal inden den 1. februar hvert år, afgive årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten fore­lægges den ordinære generalforsamling til god­kendelse og skal være forsynet med bestyrelsens underskrift samt revisorens påtegning og underskrift. Årsrapport udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkal­delsen til den ordinære generalforsamling.


 
§ 15
 
Revision.
 
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år inden udgangen af februar  måned gennemgå årsrapporten og påses, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning.
Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
 
§ 16
 
Tegning og hæftelse.
 
Foreningen tegnes af formanden og kassereren. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneopta­gelse på mere end 5.000,00 kr. godkendes af general­forsamlingen.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.
 


§ 17
 
Vedtægtsændringer.
 
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver gene­ralforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.
Der stemmens om hver enkelt vedtægtsændring.
Vedtægts ændringer noteres på sidste side af vedtægterne, med § og årstal.
 
§ 18
 
Opløsning.
 
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt eks­traordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.
For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for for­slaget. Opnås et sådant flertal på en generalfor­samling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
Ved klubbens ophør, afstemning som ovenfor beskrevet, tilfalder ALLE klubbens ejendele børne- og unge arbejdet i Odense Kommune.

 
Flg. Vedtægtsændringer er vedtaget:
 
Ekstra ordinær generalforsamling d.29-6-2010
§ 3, § 6, § 9 samt § 16.
Ordinær generalforsamling 2011
§ 13 tilføjet næstformand.
 
Ekstra ordinær generalforsamling d.   2. juli 2016.
Vedtægtsændringerne er fremhævet med rødt.
§ 6 - § 9 - § 10 - § 13 - § 15.
 

 
Formand.                                        :    Jens Engholm
 
Kasser                                            :    Alexander Kruuse
 
Sekretær                                        :    Peter Bülow-Olsen
 
Næstformand                                  :    Bo Andersen
 
1. bestyrelsesmedlem                       :    René Hansen

2. bestyrelsesmedlem                       :    Mogens Hansen 

3. bestyrelsesmedlem                       :    Henrik Eriksen
     
 
RC Model Truck Fyn | Højmevej 13 B | 5250 Odense SV. Lige ved afkørsel 52 | Tlf.: 53134421 | CVR Nr.33306148