Thulevej 19c 5210 Odense Nv
Tlf +45 70251801

 

Amerikavej 12, 5672 Broby,
Tlf +45 40263216
www.dansk-biovarme.dk

Havnegade 65, 5000 Odense C,
Tlf +45 66194600 

www.ens-transport.dk

Transport & Logistik odense 
www.sde.dk

BMS Danmark

Hedvigslundevej 2, 5000 Odense C
Tlf +45 66132560
www.oae.dk
Holkebjergvej 130, 5250 Odense Sv
Tlf +45 66176659
www.gsv.dk
MAN Odense A/S
Højmevej 19, 5250 Odense Sv
www.man-fyn.dk
Scania Danmark
Krumtappen 2, 5260 Odense S
www.scania.dk
Allerupvej 41, 5672 Broby 
Tlf +45 62632318
www.farmers-byggeservice.dk

P. Christensen
Krumtappen 20, 5260 Odense S
www.pchristensen.dk

Havnegade 68, 5000 Odense C
Tlf +45 76153180
odenseh@sds.dk
Middelfartvej 131, 5200 Odense V
Tlf +45 70259098
www.morfars.dk

Dette kunne være din/jers reklame
køb en reklameplads som denne
+ en banner til klubben
for kun 400 kr

Referat fra generalforsamlingen i RC Model Truck Fyn 

Mødested: klubhuset
Dato og tidspunkt: April d. 2019 fra kl 10:00 til 15:00 

Fremmøde: 24 medlemmer heraf 23 stemmeberettigede. Undervejs forlod først 1 og siden 2 stemmen berettigede mødet grundet andre arrangementer. 


1) Valg af dirigent Finn Bøje blev enstemmigt valgt. og referent Henrik J. Eriksen blev enstemmigt valgt. 

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år, Jesper aflagde beretning, og der blev spurgt ind til følgende punkter; 
   • børneattester, og håndtering af en anklage mod et bestyrelsesmedlem omkring pædofile, dette var håndteret af bestyrelsen og der var de lovpligtige børneattester på samtlige       bestyrelsesmedlemmer. 
   • Håndtering af hændelser med en leverandørs henvendelse omkring et produkt i vore medlemsbutik, samt en indberetning til konkurancestyrelsen, bestyrelsen informerede om       håndteringen. 
   • Flere ønsker fremadrettet kræver flere hænder, der udarbejdes en årskalender med planlagte opgaver, træf m.v.. 
   • Beretning blev enstemmigt godkendt. 

3) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til Godkendelse. Kasseren Jens Engholm forelagde regnskabet til godkendelse. (Se vedhæftede) Der blev      spurgt ind til regnskabet , specielt omkring medlemsbutikken var der debat. Alexander Kruse stillede spørgsmål ved overskuddet i butikken på ganske få % var indsatsen værd.        Kasseren fastholdt at så længe der var en bestyrer der ville lægge fritid i butikken, måtte det være umagen værd. Regnskabet blev godkendt med 23 stemmer. Tillægspunkt:            klubbens værdiansættelse blev forelagt og enstemmigt godkendt. (oversigt vedhæftet) 

4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse. Dette blev forelagt og debatteret, enkelte medlemmer mente at visse poster, medlemsbutikken      var urealistisk vurderet. Efter en længere debat blev forslaget taget til afstemning, med godkendelse af 21 medlemmer og 2 imod. Forslaget godkendt. 

5) Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år. Bestyrelsen havde følgende forslag til årligt kontingent: Voksne 600,00 kr. Ungdoms 300,00 kr. Familie 200,00 kr. Indmelding      250,00 kr. Der blev efter en længere debat omkring priserne med både forslag om højere og lavere kontingenter stemt om bestyrelsens forslag. Forslaget blev godkendt med 16      stemmer for. 6) Behandling af indkomne forslag; 
• 6A Forslag om ændret logo og farver på t-shirt: Mette forelagde ideen og efter længere tids debat blev der stem om emnet opdelt i følgende punkter: 
   o Farven på t-shirt, den grønne farve 16 stemmer og sort 9 stemmer.
   o Logo på forsiden 10 stemmer imod. o Kun tekst på forsiden 14 stemmer for
   o Nyt korrigeret log på ryg 14     stemmer imod og 9 imod.
   o Farve på T-shirt sort 9 stemmer og grøn 16 stemmer.
   o Udvalget/bestyrelsen hjemtager trøjer i udvalg der kan besigtiges på det kommende fødselsdagstræf. 
   
   • Indhentelse af børneattester, debat omkring omfanget af disse, alle medlemmer eller kun bestyrelsen. Forslaget sendt til afstemning og der var 8 stemmer for at indhente på            alle  medlemmer og 13 på indhentelse på bestyrelsen alene. 
   • Betaling til bestyrelsesmedlemmer efter gældende regler med lang transport, diffineret som udenfor Fyn forslaget blev vedtaget med 12 stemmer for og 8 stemmer imod. 

7) Valg af til bestyrelsen: Da bestyrelsen i det forgangne år har måtte indsætte begge supleanter og konstituerer sig skulle der være valg til følgende poster: 
    Formand Jesper Nielsen (JN), eneste kandidat, enstemmigt valgt 
    Næstformand – kandidater Bo Andersen (BA) og Peter Bülow-Olesen (PBO) Afstemning omkring næstformand, (PBO) 16 stemmer og (BA) 6 stemmer 
    Kasserer Jens Engholm siddende kaserer(JE) og Alexsander Kruuse stillede op, han ønskede af egen lomme at han betalte for ekstern bogføring der så ville aflevere en                    månedsrapport til hvert bestyrelsesmøde, således at kasserer funktionen blev mindre belastet og økonomien blev bedre struktureret. Jens Engholm ønskede nu med en ny                kandidat at trække sig som opstillet til kassererposten, med den begrundelse at han som bestyrer ikke ønskede at skulle aflevere bilag og fakturering til en ekstern person,                samtidigt ønskede han medlemsbutikken lukket når/hvis han trak sig. Bo Andersen påpegede at Alexander Kruuse tidligere havde haft kassererposten og havde trukket sig.
I den efterfølgende heftige debat påpegede flere at Jens Engholms ønske om at trække sig fra valg til posten efterlod medlemmerne i en meget vanskelig situation, flere havde under tidligere punkter påpeget at det netop var butikken som er deres begrundelse for at være medlem og de følte sig nu fanget af situationen. Dirigenten og sekretæren foreslog for at stoppe debatten, en kort pause hvor Jens Engholm lige tog 5 minutters frisk luft ind. Dette gjorde han og i den forbindelse ønskede han at drøfte tingene med Bo Andersen under 4 øjne. Da mødet blev genoptaget meddelte Jens Engholm at han ikke fasthold sit ønske om at trække sig. 
    Derefter blev der stemt følgende resultat; Jens Engholm 15 stemmer, Alexander Kruuse 5 stemmer og 2 blanke. 
    Valg af menige Bestyrelsesmedlemmmer, følgende ønskede at stille op:
   Finn Bøje valgt med 28 point bestyrelsesmedlem nr 3
   Bo Andersen valgt med 46 point bestyrelsesmedlem nr 1
   Mette Juel valgt med 45 point bestyrelsesmedlem nr 2 

8) Valg af to suppleanter til bestyrelsen for 1 år ad gangen. Der blev opstillet 4 medlemmer og der blev stemt som følger:
    Bente Nielsen 5 stemmer
    Martin Juhl 11 stemmer Christian
    Christiansen 13 stemmer = 2 suppleant
    Preben Hansen 15 stemmer = 1 suppleant 

9) Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år ad gangen.
    Revisor: Karen Bülow-Olesen enstemmigt valgt
    og som
    Revisorsuppleant: Karl Erik Egelund blev valgt. 

10) Valg til udvalgsposter. 
     Der blev fra bestyrelsens side opfordret til at folk meldte sig og aktivt bidrager i udvalgenes arbejde, da det er der ideerne skal vokse og gennemarbejdes. Flere påpegede at der       i det forgangne år ikke var megen synlighed fra udvalgene og deres arbejde, det blev aftalt at der i resumeerne der udsendes fremover skal være et punkt for hvert udvalg. 
     Derudover skal de på generalforsamlingen udpegede personer i de enkelte udvalg aktivt gøre en indsats for at inddrage flere medlemmer i udvalgsarbejdet. Særligt blev der             opfordret til at klubbens unge medlemmer blev inddraget i ungdomsudvalgets arbejde. 

    Byggeudvalg: Henrik J Eriksen (formand)+ Peter Bülow-Olesen+ Bo Andersen + Jesper Nielsen 

    Sikkerhedsudvalg og forsikringsudvalg: Henrik J Eriksen (formand) 

    Arrangements og sponsorudvalg Henrik J Eriksen (formand) + Bo Andersen + Jens Engholm + Simon Friedrichsen 

    Baneudvalg udeanlæg Klaus Hansen (formand) + Bo Andersen 

    Baneudvalg indeanlæg Jesper Nielsen (formand) + Christian Christiansen + Jens Engholm + Finn Bøje + Henrik Nissen 

    Kiosk, køkken og rengørings udvalg Klaus Hansen (formand) + Bente Nielsen + Susanne Nielsen + Simon Friedrichsen 

    Kursusudvalg Erik Christiansen (formand) + Simon Friedrichsen 

    Ungdomsudvalg Mette Juel (formand) + Peter Bülow-Olesen + Jesper Nielsen 

11) Eventuelt 
     Bestyrelsen (den afgående) har valgt at få klarhed over hvad, hvordan og hvorhen, medlemmerne ønsker at klubben skal udvikle sig. Dette skal ses i lyset af, at vi i dag er               Danmarks største klub mål i medlemstal, klubfaciliteter og køreanlæggets størrelse. 
     Der blev kort debatteret om der kunne stemmes og eller besluttes under eventuelt, dette var op til generalforsamlingen undersøgt af sekretæren. Det er sådan at der i vore             vedtægter står EVENTUELT som punkt på dagsordenen, dette betyder at der kan besluttes og stemmes under eventuelt, der kan ikke ske vedtægtsændringer under dette punkt,       men der kan besluttes at bestyrelsen følger det vedtagne under eventuelt og så på den først kommende generalforsamling udarbejder et konkret forslag til denne. 

11.1) den afgående bestyrelse orienterede omkring et samarbejde med den sjællandske klub Drivhuset”. Bestyrelsen har tilbudt at der etableres et formeldt samarbejde mellem de          2 klubbers bestyrelser, med det formål at vi bidrager med den viden vi har omkring etablering og drift af en klub under fritidslovgivningen. Det er samtidig sådan at vi som                bestyrelsesmedlemmer i RC Model Truck Fyn ikke melder os ind i deres klub. Formålet er at skabe ro omkring hobbyen og fremadrettet i fællesskab kunne lave fælles                      arrangementer og arbejde i fællesskab på at udbrede hobbyen. 
      De fremmødte bakkede fuldt op omkring dette. 
 
11.2) hvad ønsker medlemmerne af vores indkøbsforening: skal denne udvikles og hvad er ønskerne til sortiment, skal den fortsætte som hidtil eller skal den som foreslået af                  Alexander Kruuse nedlægges ? 
      Efter en længere debat, hvor medlemmerne klart tilkendegav, at de ønskede bevaring af indkøbsforeningen samt en forbedring og udvikling af såvel indkøbsforeningens                  hjemmeside, sortiment og effektivitet når der blev søgt/forespurgt til varer. 
      Den overvejende del af varerne købes via vores hovedleverandør Hobby Trucks IVS, dette betyder at varer på deres hjemmeside som udgangspunkt kan købes igennem                  indkøbsforeningen. 
      De har velvilligt accepteret, at det er muligt at forespørge på vare via Hobby Trucks IVS ́s hjemmeside, ved at vælge betaling via bankoverførsel og skrive at man er medlem i          RC Model Truck Fyn. 
      Det blev tilkendegivet/besluttet, at Indkøbsforeningens bestyrer fremadrettet vil blive pålagt at arbejde på dette, medlemmerne opfordres til at melde tilbage. 
      Derudover opfordres medlemmer der ønsker at bidrage til udviklingen til, at kontakte butiksbestyreren for at bidrage til det forestående udviklingsarbejde. 

11.3) Tydeliggørelse af at Hobby Trucks IVS er vores vigtigste leverandør. Der blev begrundet hvorfor denne tydeliggørelse ønskes og der blev orienteret om, at til træf i klubregi            låner vores indkøbsforening Hobby Trucks butiksinventar uden udgifter. 
      Efter en kort debat blev det besluttet at vi på klubbens hjemmeside, i klubbens Facebook gruppe og i klubben tydeliggøres hvem der er vores hovedleverandør. 

11.4) Skal klubben udvikle sig eller? Gennem de sidste 2 år har bestyrelsen arbejdet målrettet på at få lukket ned for tidligere hændelser og uenigheder både internt og ekstern med        andre klubber. Dette arbejde har båret frugt, der er kommet en tilgang af medlemmer der tidligere havde forladt klubben og nye medlemmer der i en vis grad også kommer i            klubben på klubdage. Det blev tilkendegivet at der var stor tilfredshed med udviklingen og bestyrelsen opfordredes til at fortsætte. 

11.5) Køkkenholdet: der er aktivt gjort en stor indsats den seneste måned med at løfte køkkenet, der er ryddet op, vinduet isat, opvaskemaskinen skiftet til en vi havde fået                    sponsoreret af Alexander Kruse. Der har været debat om hvad der skulle være af frokosttilbud om lørdagen. 
      Det blev tilkendegivet at køkkenholdet fremadrettet bestemmer menuerne, de opfordres til at der er andet end grillpølser til grillen, men i øvrigt fortsætte det gode initiativ. 

11.6) Tilbygning til klubhuset: Da vi er gennem de seneste måneder, har set et væsentligt stigende fremmøde både onsdag aften og om lørdagen kan det være vanskeligt at få              plads til alle i klublokalet, der er pt 24 pladser ved bordet i klubhuset og flere gange har der været 27 fremmødte. Derfor er der et behov. Byggeudvalget foreslår at der                    planlægges en udvidelse af vores eksisterende bygning op mod vejen. Flere mente vi kunne anvende lokalet på loftet som arbejdspladser når trappen bliver genetableret, dette        er ikke muligt grundet flugtvejsforhold og lokalets status som lagerrum. Byggeudvalget foreslog at der udarbejdes et projektforslag der så søges finansieret således at  
      medlemmernes arbejde blev mindst mulig og begrænses til noget der ikke er uoverskuelig eller omfattende. Derudover orienterede udvalget om at der ved et sådant projekt må        forvente mindst 1 års indsats før det økonomiske grundlag er skaffet. Det blev tilkendegivet at der arbejdes videre med dette. 

11.7.1) Kørsel udenfor huset: der har været en del debat om hvor ofte, hvordan og hvem der sendes til sådanne arrangementer. Skal det kun være for klubbens medlemmer, skal          der kunne inviteres ikke medlemmer og hvad skal der med af udstyr og hvem må man forvente stiller op for at transportere udstyret. Der blev debatteret flere modeller, og              besluttet at det er arrangement udvalget der beslutter hvad der skal deltages i. 

11.7.2) Reparation af ting der har være med til ovennævnte, hvem pakker, hvem læsser af, reparerer eventuelt skadede ting og endeligt hvem stille tingene på plads ? er det                  værkstedets ansvarlige eller dem der har været ude eller andre ?. Det blev debatteret kort og fremadrettet er det arragenmentsudvalget der holder styr på dette. 

11.8) Deltagelse i aktiviteter, udvikling drift og vedligeholdelse af klubben ! der er løbende mange ting der kræver en indsats, rengøring af klublokale, vedligeholdelse af klubhus,           indklædning af containere, isolering af den nye hal, forbedring af adgangsforhold og meget mere skal gøres for holde klubben kørende. 
     Det blev debatteret om man når man kommer i klubben kan vælge til eller vælge fra, bestyrelsens holdning var klar da vi alle som medlemmer må forventes at deltage og byde         ind med det vi kan. Flere mente at de ikke kunne noget, der blev debateret omkring dette og bladt andet Bo Andersen roste netop et medlem ( Jens Riber) for hans                         tilbagevenden som medlem og den indsats han har ydet på det seneste. Flere tiltrådte dette og syntes at det er et godt eksempel på at: ingen kan alt, alle kan noget og sammen       kan vi det hele ! 
     Der blev fra flere efterlyst opslag i klubhuset hvor det tydeliggøres hvad der er af forestående opgaver, gerne med datoer for færdiggørelser således at alle har mulighed for at         byde ind. Sekretæren opfordres til samle sammen fra udvalgene og bestyrelsen og udarbejde, vedligeholde og opdatere denne liste til klubhuset. 
     Konklusionen var at bestyrelsen, de enkelte udvalg løbende tager føringen således at vi får lavet noget hver gang der er aktivitet i klubben. 

11.8) Den udarbejdede liste over projekter der skal færdiggøres, denne liste blev ikke debatteret men skal danne basis for den liste sekretæren udarbejder op ophænger i                     klubhuset. 

11.9) Kommende projekter: disse blev kun kort debatteret, det blev tilkendegivet at projektet tilgængelighed for alle til klubhuset, færdiggøres af byggeudvalget og finiansering             søges. 

11.10 Fødselsdagstræffet 10 års jubilæum i Søhushallen 2020. Dette kræver flere hænder hvis vi skal påtage os dette træf eller skal vi aflyse. Der skal ikke aflyses og derfor der             blev opfordret til at alle allerede nu byder ind, skriver sig på den til statusmødet udarbejdede liste således at vi allerede nu får planlagt og påbegyndt. 
     (til orientering er der på statusmødet nedsat en gruppe som ansvarlig for; styring, planlægning og udarbejdelseaf bane layout til dette træf) – Peter Bülow-Olesen, Christian             Christiansen, Preben Hansen og Henrik J Eriksen) 

11.11 Fødselsdagstræf på klubbens areal 2020: der blev debatteret kort om dette, skal de løbe over en uge, en weekend eller blot en dag. Det aftaltes at det er arrangements               udvalget der tager sig af denne opgave. 

11.12 Byggeudvalget orienterede om at de er ansvarlige for budgetter, ansøgninger, udførelser og afsluttende regnskab og færdigmelding af bygge- og anlægsopgaver. Dette blev         taget til efterretning. 

11.13 Parkering på vejarealet fra klubhuset ud til bommen. Bo Andersen præciserede at der specielt i den mørke tid er uønsket at der parkeres på dette areal, er i øvrigt ikke tilladt,       parkering kan for dårligt gående ske parallelt med rundbuehallen ellers henvises til p-pladsen oppe ved indkørslen. Det er selvfølgeligt ok at køre ned for at læsse af. Når                   limtræsbjælkerne er flyttet, brugt må der ikke parkeres på det grønne område paralelt med vejen. Alle tilsluttede sig dette og vi arbejder fremadrettet på at overholde dette. 
     Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og formanden / bestyrelsen besluttede at der ville blive fællesspisning hvis der var stemning for dette. 

Ref HJE d. 27 april 2019 

Referatet godkendes hermed af: 
Dirigenten Finn Bøje ___________________________________
og 
Formanden Jesper Nielsen ______________________________________ 
RC Model Truck Fyn | Højmevej 13 B 5250 Odense SV | Lige ved afkørsel 52 | Tlf.: 53134421 | CVR Nr.33306148