Thulevej 19c 5210 Odense Nv
Tlf +45 70251801

 

Amerikavej 12, 5672 Broby,
Tlf +45 40263216
www.dansk-biovarme.dk

Havnegade 65, 5000 Odense C,
Tlf +45 66194600 

www.ens-transport.dk

Transport & Logistik odense 
www.sde.dk

BMS Danmark

Hedvigslundevej 2, 5000 Odense C
Tlf +45 66132560
www.oae.dk
Holkebjergvej 130, 5250 Odense Sv
Tlf +45 66176659
www.gsv.dk
MAN Odense A/S
Højmevej 19, 5250 Odense Sv
www.man-fyn.dk
Scania Danmark
Krumtappen 2, 5260 Odense S
www.scania.dk
Allerupvej 41, 5672 Broby 
Tlf +45 62632318
www.farmers-byggeservice.dk

P. Christensen
Krumtappen 20, 5260 Odense S
www.pchristensen.dk

Havnegade 68, 5000 Odense C
Tlf +45 76153180
odenseh@sds.dk
Middelfartvej 131, 5200 Odense V
Tlf +45 70259098
www.morfars.dk

Dette kunne være din/jers reklame
køb en reklameplads som denne
+ en banner til klubben
for kun 400 kr

Ordinær generalforsamling RC Model Truck Fyn d.05-05-2018

Dagsorden for den ordinære generalforsamling 2018
1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse (se vedhæftede) 4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.

5) Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år. (Forslag vedtages med simpelt flertal af fremmødte stemmeberettigede)

6) Behandling af indkomne forslag;

Indkomne forslag er vedhæftet som fil til nærværende dagsorden.. Samtlige punkter i forslaget stemmes der om som selvstændige punkter og de er alle forslag til vedtægtsændringer.
For at en ny vedtægt kan vedtages skal mere end 2/3 af de afgivne stemmer være stemmer for forslaget. (Jf. §17)

7) Valg af til bestyrelsen: På lige år vælger generalforsamlingen først formand og derefter sekretær.Efterfølgende vælges de 3 menige bestyrelsesmedlemmer

Personer der på forhånd har meldt sig til at modtage valg til bestyrelsesposter: Jens Engholm (genopstiller til formandsposten), Peter Bülow-Olsen (genopstiller som bestyrelsesmedlem men ikke som sekretær), Rene

Hansen, Henrik J. Eriksen, Jesper Nielsen, og Finn Bøje.

8) Valg af to suppleanter til bestyrelsen for 1 år ad gangen.
9) Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år ad gangen. Revisor: Revisorsuppleant: 10) Valg til udvalgsposter.
11) Eventuelt

1) Valg af dirigent og referent

Jesper melder sig ufrivilligt til posten som dirigent. Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt, og der er 24 stemmeberettigede fremmødte medlemmer.

Bo Andersen (Næstformand) og Peter Bülow-Olsen (sekretær) har meldt sig som referent(er)

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Jens Engholm (formand) Afholder bestyrelsens beretning (vedhæftet som bilag) Godkendt med 24 stemmer for.

3) Forelæggelse af årsrapport

Alexander Kruuse (kasserer) Redegør for økonomien det forgangne år. (vedhæftes som bilag)

Der svares på spørgsmål fra forsamlingen vedr. aktivitetstilskud, som vi i 2017 ikke har modtaget da ungdomskontingentet var under tilskudsrammen.
Ungdomskontingent er i 2018 hævet så vi i 2018 er tilskudsberettiget.

Der svares også på spørgsmål fra forsamlingen på resultatet sammenlignet med 2016

*Regnskabet underskrives under mødet, og der stemmes senere på mødet om det kan godkendes af forsamlingen.

*Der fortsættes med pkt.3 Regnskab og revision. Der stilles spørgsmål vedr. underskud på tur til Dortmund. Og det debatteres hvorledes det kan gøres fremover.

Det drøftes hvorvidt revisionsrapport skal udpensles rettes fremadrettet. Revisionsrapporten forelægges forsamlingen (vedhæftes som bilag)

Regnskab og revision er vedtaget enstemmigt med 24 stemmer for.

4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.

Alexander Kruuse (kasserer) fremlægger bestyrelsens budgetforslag. Indtægt siden:
Der redegøres for budget for skolevogne.
Udgift siden:

Der redegøres for posten salgs omkostninger. Budgettet er vedtaget enstemmigt med 24 stemmer

5) Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år. (Forslag vedtages med simpelt flertal af fremmødte stemmeberettigede)

Bestyrelsens oplæg er at fastholde kontingentet som det var det forgangne år.
Det er enstemmigt vedtaget med 24 stemmer for at kontingent for 2019 er uændret i forhold til 2018.

Kontingent inklusiv 1 stk. grøn T-shirt (skal være bestil senest på dagen for ordinær generalforsamling)

Kontingent priser for 2019

Voksne over 18 år  kr. 500,00 
Unge u/18 år         kr. 300,00
Familie medlem.     kr. 200,00

Indmeldings gebyr  kr. 250,00

6) Behandling af indkomne forslag;

Indkomne forslag er vedhæftet som fil til nærværende dagsorden. Samtlige punkter i forslaget stemmes der om som selvstændige punkter og de er alle forslag til vedtægtsændringer.
For at en ny vedtægt kan vedtages skal mere end 2/3 af de afgivne stemmer være stemmer for forslaget. (Jf. §17)

Forslag vedr. TRIAL og/eller kampvogne er en god ide. Bestyrelsen mener at der ikke er belæg for på nuværende at beslutte, om der skal åbnes op for dette tiltag.
Forsamlingen spørges om deres synspunkter, og der er enighed i forsamlingen om at det er en mulighed som kan tages op når det bliver eventuelt.

Ændring af pgf.2 i ordlyden i vores formålsparagraf. Det drøftes igen i år hvordan vi får medlemmerne til at engagere sig mere i de opgaver der nødvendigvis er i klubben. Ændringen vedtages enstemmigt med 24 stemmer for.

Ændring af pgf.3 er vedtaget enstemmigt med 24 stemmer for.

Ændring af pgf.4 er vedtaget enstemmigt med 24 stemmer for.

Ændring af pgf.6 er vedtaget enstemmigt med 24 stemmer for.

Indføjelse af ny pgf. 6a Indkøbsforening. er vedtaget enstemmigt med 24 stemmer for.

Ændring af pgf.8 Der drøftes i forsamlingen hvorvidt det er en relevant ændring og om den har den korrekte ordlyd. Ændringen er vedtaget med 23 stemmer for.

Ændring af pgf.13 er vedtaget enstemmigt med 24 stemmer for.

Ændring af pgf.14 Der foretages ændring i teksten i forhold til oplægget, og den ændrede tekst vedhæftes. Ændringen er vedtaget enstemmigt med 24 stemmer for.

Ny pgf.6b Ejendele, er vedtaget enstemmigt med 24 stemmer for. Ny pgf.6c er vedtaget enstemmigt med 24 stemmer for.

Pause. Vi er stadig 24 efter pausen.

7) Valg af til bestyrelsen:

På lige år vælger generalforsamlingen først formand og derefter sekretær.
Efterfølgende vælges de 3 menige bestyrelsesmedlemmer 1 ad gangen.
Personer der på forhånd har meldt sig til at modtage valg til bestyrelsesposter: Jens Engholm (genopstiller til formandsposten), Peter Bülow-Olsen (genopstiller som bestyrelsesmedlem men ikke som sekretær) Rene Hansen, Henrik J. Eriksen, Jesper Nielsen, og Finn Bøje.

Formand: Jens Engholm vedtaget med 23 stemmer for, en neutral
Sekretær: Forslag Henrik Eriksen. er vedtaget med 18 stemmer for. 5 stemmer imod. 1 stemme neutral.

Menige bestyrelsesmedlemmer: Opstillede:
Rene ́ Hansen
Finn Bøje

Jesper Nielsen Preben Hansen Peter Bülow-Olsen

Menig medlem nr.1 Peter Bülow-Olsen med 9 stemmer.

Menig medlem nr.2 Der er stemmelighed mellem Rene ́ og Preben der stemmes herefter mellem dem Preben er valgt med 13 stemmer.

Menig medlem nr.3 Rene ́ Hansen med 10 stemmer.

8) Valg af to suppleanter til bestyrelsen for 1 år ad gangen.

Opstillede Finn Bøje Jesper Nielsen Martin Juhl Per Brandt

Nr.1 og 2. Er valgt ud fra antal stemmer på de valgte. Suppleant nr.1 Jesper Nielsen
Suppleant nr.2 Finn Bøje

9) Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år ad gangen. Revisor: Revisorsuppleant:

Opstillede til revisor:
Jan Havgaard valgt med 24 stemmer for.

Opstillede til revisor suppleant:
Klaus Hansen valgt med 23 stemmer for.

10) Valg til udvalgsposter.

Byggeudvalg: Peter, Preben, Thomas, Jesper, Henrik Eriksen, Rene Baneudvalg: Preben, Jan, Bo, Rene, Brian, Thomas
Sikkerheds og forsikringsudvalg: Henrik Eriksen, Alexander, Finn, Klaus Sponsor og aktivitetsudvalg: Henrik Eriksen, Bo, Jens, Rene, Simon, Brian Butiks og kioskudvalg: Bente, Jens, Jan, Ingemarie, Klaus, Jesper ”kursus” og instruktionsudvalg: Jens, Bo, Alexander, Jesper Ungdomsudvalg: Peter, Jesper

11) Eventuelt

Mogens siger tak for i dag 
Alle medlemmer opfordres til at sige til, hvis de har forbindelser til foreninger, skoler, firmaer, mm. Som kunne

være interesserede i at vi kommer og fortæller om vores hobby. Jesper Takker for god ro og orden, og lukker generalforsamlingen.

Referat underskrevet af dirigentJesper Nielsen

RC Model Truck Fyn | Højmevej 13 B 5250 Odense SV | Lige ved afkørsel 52 | Tlf.: 53134421 | CVR Nr.33306148