Thulevej 19c 5210 Odense Nv
Tlf +45 70251801

 

Amerikavej 12, 5672 Broby,
Tlf +45 40263216
www.dansk-biovarme.dk

Havnegade 65, 5000 Odense C,
Tlf +45 66194600 

www.ens-transport.dk

Transport & Logistik odense 
www.sde.dk

BMS Danmark

Hedvigslundevej 2, 5000 Odense C
Tlf +45 66132560
www.oae.dk
Holkebjergvej 130, 5250 Odense Sv
Tlf +45 66176659
www.gsv.dk
MAN Odense A/S
Højmevej 19, 5250 Odense Sv
www.man-fyn.dk
Scania Danmark
Krumtappen 2, 5260 Odense S
www.scania.dk
Allerupvej 41, 5672 Broby 
Tlf +45 62632318
www.farmers-byggeservice.dk

P. Christensen
Krumtappen 20, 5260 Odense S
www.pchristensen.dk

Havnegade 68, 5000 Odense C
Tlf +45 76153180
odenseh@sds.dk
Middelfartvej 131, 5200 Odense V
Tlf +45 70259098
www.morfars.dk

Dette kunne være din/jers reklame
køb en reklameplads som denne
+ en banner til klubben
for kun 400 kr

RC Model Truck Fyn
Generalforsamling søndag d. 26 marts 2017
 kl. 10:00 i klubhuset Højmevej 13b, 5250 Odense SV.
Referat
Dagsorden for den ordinære generalforsamling 2017
Formanden byder velkommen
19 fremmødte inklusiv bestyrelse.
1 Ikke stemmeberettiget
Der er rettelser til den udsendte dagsorden (vedhæftet)
1) Valg af dirigent og referent
Dirigent: Michael Larsen.
Referent: Peter Bülow-Olsen
Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Formanden (Jens Engholm) afholder beretning (vedhæftet) Godkendt med 17 stemmer for.
3) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse
Kasserer (Alexander Kruuse) forlægger regnskabet for forsamlingen. (Resultatopgørelse er vedhæftet)
Aktivitetstilskud er indeholdt: Aktivitetstilskud og tilskud til at få indlagt vand.
Der bliver stillet spørgsmål til om klubhusets værdi skal indgå i regnskabet fremadrettet. Det bliver op til den nyvalgte bestyrelse at arbejde videre med det spørgsmål.
Regnskabet er godkendt med 18 stemmer for.

4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
Rettelse: linje 2 2016 rettes til 2018
Kasserer (Alexander Kruuse) Fremlægger budget for 2018
Spørgsmål til posten ”Salgs omkostninger”: hvad indeholder denne post? Svar: Reklame, visitkort, flag, flagstænger mm.
Budgettet er vedtaget med 18 stemmer for.
5) Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år. (Forslag vedtages med simpelt flertal af fremmødte stemmeberettigede)
Der debatteres om det skal være den grønne klubfarve der skal fortsætte, og om det skal være den skarpe, eller den matte farve der skal fortsætte.
Det er 14 stemmer forbesluttet at, det er den matte klubtrøje (Kiwi grøn) der klubfarven fremad rettet.
 
5a Forslag fra bestyrelsen til kontingent for 2018:
Kontingent for 2018
Voksne kr. 500,00
Unge u/18 år kr. 300,00
Familie medlem kr. 200,00
Passiv medlem kr. 300,00
Indmeldings gebyr kr. 250,00
Til alle medlemskaber udleveres der 1 stk. T-shirt i den grønne klubfarve pr. indbetaling af kontingent.
Kontingent forslaget for 2018 er godkendt med 18 stemmer for.

6) Behandling af indkomne forslag;
2 stk. indkomne forslag.
Begge forslag er forslag om vedtægtsændringer. For at en ny vedtægt kan vedtages skal mere end 2/3 af de afgivne stemmer være stemmer for forslaget. (Jf. §17)
 
6a Forslag fra bestyrelsen, til vedtægtsændring til §10 punkt 8) Valg af suppleanter.
Nuværende tekst:  8) Valg af to suppleanter til bestyrelsen for 1 år ad gangen.
Ændring:  8) Valg af tre suppleanter til bestyrelsen for 1 år ad gangen.
 
6a bestyrelsen trækker punktet tilbage.
6b Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring til §9:
Dette forslag stilles for at lette tidspresset der foreligger bestyrelsen i de første måneder om året med forberedelse til træf m.m., så vil vi forslå at ændre §9 om tidspunkt for afholdelse af ordinær generalforsamling.
Ændring af dato for generalforsamling. Nuværende tekst:
Nuværende vedtægt:
§ 9 Ordinær generalforsamling.
 
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalfor­samling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned.
Indkaldelse med angivelse af dagsorden og ind­komne forslag skal finde sted med fire ugers var­sel ved opslag på klubbens hjemmeside samt personlig indkaldt via E-mail.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsam­lingens afholdelse. Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
Adgang til generalforsamlingen har alle forenin­gens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
Stemmeret har alle aktive medlemmer som ikke er i kontingentrestance, og har været aktivt medlem i mindst 2 måneder, (passive medlemmer har ikke stemmeret.)
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Stemmeretten for medlemmer i alderen fra 5 – 14 år overdrages til medlemmets forældre.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
 
Nyt forslag til vedtægt (markeret med rødt):
 Ændring af tekst:
 
§ 9 Ordinær generalforsamling.
 
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalfor­samling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned.
Indkaldelse med angivelse af dagsorden og ind­komne forslag skal finde sted med fire ugers var­sel ved opslag på klubbens hjemmeside samt personlig indkaldt via E-mail.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsam­lingens afholdelse. Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
Adgang til generalforsamlingen har alle forenin­gens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
Stemmeret har alle aktive medlemmer som ikke er i kontingentrestance, og har været aktivt medlem i mindst 2 måneder, (passive medlemmer har ikke stemmeret.)
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Stemmeretten for medlemmer i alderen fra 5 – 14 år overdrages til medlemmets forældre.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
  
Grunden til at vi foreslår dette er at det kan aflaste presset på bestyrelsen så vi/de næste år igen havner i samme situation med tidspres som vi gjorde i år.
 
Er bestyrelsen klar til at afholde generalforsamlingen tidligere, så kan de jo fint gøre det, der står jo bare at det skal være senest ved udgangen af april (hvis det nye forslag vedtages).
Det vedtages enstemmigt at ændre vedtægterne så, den ordinære generalforsamling flyttes til senest udgangen af april måned.

 
7) Valg af til bestyrelsen (fremhævet med rødt)
På lige år vælger generalforsamlingen først formand og derefter sekretær.
Efterfølgende vælges de 3 menige bestyrelsesmedlemmer samlet.
Personer der på forhånd har meldt sig til at modtage valg til bestyrelsesposter:
Alexander Kruuse
Bo Andersen
 
På ulige år vælger generalforsamlingen først næstformand og derefter kasserer.
Næstformand: Med 18 stemmer for er Bo Andersen valgt
Kasserer: Med 18 stemmer for er Alexander Kruuse valgt
Efterfølgende vælges de 3 menige bestyrelsesmedlemmer samlet.
Rene´ Hansen, Mogens Hansen og Henrik Eriksen opstiller. Og er alle 3 valgt med 16 stemmer for.
 
1. Rene´Hansen
2. Mogens Hansen
3. Henrik Eriksen

8) Valg af tre suppleanter til bestyrelsen for 1 år ad gangen.
Opstiller: Jesper Nielsen og Klaus Hansen. Begge er valgt samtidig med 16 stemmer for.
 
1. Jesper Nielsen
2. Klaus Hansen
3. Hvis vedtægts ændringen vedtages!  Forslaget bortfalder!!

9) Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år ad gangen.
Jan Havgaard stiller op til Revisor
Bente Jensen er forslået som revisor supplant
Revisor: Jan Havgaard er vedtaget med 18 stemmer for
Revisorsuppleant: Bente Nielsen er valgt med 17 stemmer for

10) Valg til udvalgsposter. Gerne min. 3 valgte pr. udvalg.
Bane og arrangements udvalg:
1. Preben Hansen
2. Bo Andersen
3. Martin Juhl
Alle er valgt med 18 stemmer for

Bygge udvalg (hal udvidelse)
1. Rene´Hansen
2. Jesper Nielsen
3. Finn Boye
4. Henrik Eriksen

Klubhus/plads udvalg:
1. Danny Engholm
2. Henrik Lund
3. Finn Boye
Græsslåning Mogens Hansen
 
Kiosk udvalg
1. Bente Nielsen
2. Claus Hansen
3. Finn Boye
4. Mogens Hansen
5. Henrik Lund
 
 
PR udvalg
  1. Bo Andersen
  2. Rene Hansen
  3. Jens Engholm
  4. Henrik Eriksen
    Udvalg vedtaget med 15 stemmer for
     
 
11) Eventuelt
 
1 Det er ærgerligt at der er så ringe et fremmøde til klubbens generalforsamling.
2 Ole stiller forslag om flere reklamer om vores arrangementer langs vejene.
Pr. udvalget tager hånd om det, og øvrige forslag af den karakter stilles til pr. udvalget.
Div. Forslag og indlæg vedr. afholdelse træffet.
 
 
Underskrifter:
 
Dirigent
 
___________________________________________
Michael Larsen
 
Referent
 
___________________________________________
Peter Bülow-Olsen
 
RC Model Truck Fyn | Højmevej 13 B 5250 Odense SV | Lige ved afkørsel 52 | Tlf.: 53134421 | CVR Nr.33306148